Access: när du klättrar ute

Klättra ute 

För uppdaterad information om accessläget på våra klippor hänvisar vi till Accessdatabasen! Vi uppmanar alla att ta en titt där nån gång varje säsong eller när man besöker ett nytt berg. Efter det kan du kika på klättringsföraren för Dalarna

På flera klippor i Dalarna häckar störningskänslig fågel. Kom ihåg att även om det inte finns något formellt fågelskyddsområde så gäller alltid artskyddsförordningen, det är absolut förbjudet att störa häckande fågel. Detta gäller oavsett art så det spelar ingen roll om det är fridlyst rovfågel eller mindre fåglar som har bo på eller i närheten av klippan. Var extra varsam i perioden fram till mitten av juli.

I googlekartan nedan hittar du det mesta av klättringen i Dalarna med länkar till ytterligare information. Flera klippor finns beskrivna på Sverigeföraren men tyvärr har ägarna till siten stängt möjligheterna till redigering och flera av klipporna har felaktig accessinformation. 

27crags finns också flera klippor och väldigt mycket av den högkvalitativa boulderingen i länet.

Vad gäller vid berg i Dalarna:

Accessarbetet inom Dalarnas klätterklubb handlar om att säkra tillträde till utomhusklättring i Dalarna.

De vanligast förekommande accessproblemen består i naturvårds och markägarkonflikter. Dalarnas klätterklubbs hållning i dessa frågor är att förebygga att konflikter uppstår, av den anledningen strävar vi efter att föra en öppen dialog med berörda markägare och myndigheter. Vi tror nämligen på att samarbete leder längst och att det går att hitta lösningar som tillgodoser alla parters intressen.

Därför skall nyetablering eller komplettering av klätterleder ske i samråd med accessansvarig i Dalarnas klätterklubb.

Dalarnas klätterklubb verkar för att följa Svenska klätterförbundets miljöpolicy!  

Flera av de klippor vi klättrar på ligger inom områden där olika områdesskydd föreligger. Det rör sig om kända och i naturen markerade nationalparker och naturreservat, men också om mindre kända och i naturen ej märkta Natura 2000 områden.

Inom nationalparker och naturreservat finns föreskrifter och förordningar tydligt definierade vilket borgar för minskad risk för kontroverser mellan olika intressen. Inom Natura 2000 områden finns också planer för arternas bevarande definierade ochde flesta av dessa ligger i väntan på ytterligare inventering och efterföljande revidering. 

Klättring utförs i miljöer där många skyddsvärda arter har sin tillflykt. Förutom känsliga växter finns det under långa perioder av året häckande och bosökande fåglar. Många rovfågelarter börjar repa sig efter 50- och 60-talens miljögifter och dessa häckar ofta i klippbranter.

Även om det inte finns några restriktioner för klättring gäller alltid artskyddsförordningen. Det är aldrig tillåtet att störa häckande fågel eller annat djurliv.

Vår klättring och fåglarnas häckning kan kombineras, men olika fågelarter och individer är olika känsliga för störning, de kräver olika stort avstånd till människor och djur för att känna sig trygga. Samexistensen är alltså något som inte helt kan förutses utan det är fåglarnas beteende som fäller avgörandet.

Märker man att någon fågel varnar och cirkulerar i området skall man omedelbart dra sig tillbaka. Kontakta sedan accessansvarig i DKK så att berörda parter kan rådfrågas om framtida klättring vid olika tidpunkter över året.

Det finns flera goda exempel i världen och Dalarna där klättring och fågelhäckning samexisterar. Det kan till och med antas att klättringen hjälper fåglarna då ansvarsfull närvaro  gör det svårare för brottslingar och rovdjur att spoliera häckningen.

Om hund medförs rekommenderar Dalarnas klätterklubb att den alltid hålls kopplad. Även om tid för koppeltvång ej råder krävs det jakträtt på det området hunden befinner sig för att denna ska få vara lös!