Styrelse och stadgar

Styrelse 2024

Ted Ekberg – ordförande, accessansvarig

Topias Tuomi – vice ordförande

Kerstin Gunnarsson – sekreterare

Sylwia Tuomi – kassör

Jens Westergren – ledamot, företäder skidalpism-sektionen

Tobias Vennström – ledamot

Jessica Zhang – ledamot

Emil Skog – ledarmot

Valberedning

Laban Karlsson

Tord Strömberg

Kontakt med styrelsen fås genom ordförande dalarnasklatterklubb@gmail.com

Adressuppgifter och frågor rörande medlemskap skickas till medlem.dalaklatter@gmail.com

Accessansvarig i Dalarnas Klätterklubb är Ted Ekberg

Swish-nummer 123 057 8203

Stadgar för Dalarnas Klätterklubb

Ideell förening, org nr 882601-8205 

Fastställda på årsmötet 2004, reviderade vid årsmötet 2020.

 1. Målsättning
  Dalarnas Klätterklubb vill främja klättring och högfjällssport samt ge intresserade härför, främst från Dalarna, ökade möjligheter till utövande av sådan sport och till kamratlig samvaro.
 1. Riksorganisation
  Dalarnas Klätterklubb är kollektivt ansluten till Svenska Klätterförbundet, som är medlem i Riksidrottsförbundet. Klubben utser förbundsrepresentant, samt suppleant till denne, att verka på förbundsnivå. 
 1. Medlemskap.
  Medlemskapet står öppet för alla som visar intresse för klubbens verksamhet och som erlägger fastställd avgift. Medlemskap erhålls genom inbetald årsavgift. Medlemskapet gäller kalenderår och upphör automatiskt vid kalenderåretsårets utgång.
 1. Sammanträden.
  Arbetsår sammanfaller med kalenderår. Minst ett protokollfört allmänt sammanträde hålls. Majoritet krävs för alla beslut. Röstning med fullmakt tillämpas ej.

  Årsmöte skall om möjligt hållas före mars utgång. Vid årsmöte skall förekomma:

  -verksamhetsberättelse för senaste arbetsår
  -revisionsberättelse för senaste arbetsår
  -behandling av ansvarsfrihet för styrelsen
  -val av styrelseledamöter
  -val av förbundsrepresentant samt suppleant
  -val av accessansvarig
  -val av revisorer vartannat år
  -val av valberedning
  -fastställande av årsavgift för nästföljande år
  -behandling av förslag och övriga frågor

  Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen minst 10 dagar före fastställd mötestid.

 1. Medlemsavgift
  Årsavgiften för nästföljande år fastställs på årsmötet. I årsavgiften skall ingå den avgift som klubben kollektiv inbetalar till Svenska Klätterförbundet. Årsavgiften gäller kalenderår.
 1. Styrelse
  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 1-4 ledamöter och kassör som vardera väljes på två år. Halva styrelsen väljs vartannat år och resten vartannat år. Vice ordförande har ingen rösträtt i styrelsen då ordinarie ordförande är närvarande. Styrelsen utser inom eller utom sig funktionärer efter behov. Majoritet i styrelsen krävs för alla beslut.
 1. Revisorer
  För granskning av styrelsens förvaltning utses vartannat år två revisorer. 
 1. Stadgeändring
  Stadgeändring skall föreslås och behandlas på ett årsmöte och avgöras vid nästföljande.
 1. Upplösning
  Beslut om klubbens upplösning måste fattas på ett årsmöte och dessutom vid nästföljande årsmöte, i båda fallen med minst 3/4 majoritet. Tillgångar och skulder skall delas mellan medlemmarna eller tillfalla närliggande intressen enligt klubbens beslut.

Ändringshistorik:

Årsmötet 2020 ändrade punkt 3 och 5 rörande medlemskap och medlemsavgift.