Fågelhäckning Njupeskär

Beslut om
beträdnadsförbud vid Njupeskär inom Fulufjällets nationalpark, Älvdalens kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken att det ska
vara förbjudet att under tiden den 28 mars – 31 mars 2014 – 2018 vistas inom
ett område vid Njupeskärs­fallet som avgränsas på bifogad karta. Det avgränsade
området ska märkas ut med informationsskyltar i terrängen.

Motiv

I Njupeskärsravinen häckar sedan en tid jaktfalk regelbundet.
Jaktfalken påbörjar ofta sin häckning under senare halvan av mars, vilket har
varit fallet i Njupeskär under 2013 och 2014.

Jaktfalken förtecknas i EU:s fågeldirektiv där sådana arter som medlemsländerna
förbinder sig skall ha eller uppnå gynnsam bevarandestatus särskilt nämns. Sverige
har ett särskilt ansvar sett ur ett EU-perspektiv för jaktfalken.

Jaktfalken uppfyller kriterierna för kategorin Starkt hotad (CR)
men nedgraderas till Sårbar (VU) beroende på en livskraftig och stabil
population i Norge. Jaktfalken är förtecknad i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv
(rådets direktiv 79/409/EEG) och ingår i Natura 2000. Den är även förtecknad i Bernkonventionen
bilaga II (strikt skyddade djurarter), Bonnkonventionen bilaga II (flyttande arter)
samt CITES bilaga A.

Skälen är således mycket starka för att skydda jaktfalken vid Njupeskär.
Jaktfalken fanns inte som häckfågel vid nationalparkens bildande, varför den
föreskrift som reglerar isklättringen i fallet inte tog hänsyn till arten.
Föreskriften medger isklättring fram till mars månads utgång, vilket under
vissa år kan innebära hot mot jaktfalkens etablering. Så är fallet under
innevarande vår, varför ett tillträdesförbud är motiverat. I och med att samma
situation kan förväntas uppstå kommande vårar beslutas härmed om ett femårigt
återkommande förbud i väntan på att den aktuella föreskriften kan ändras för nationalparken.

Ärendet har kommunicerats med Naturvårdsverket som är berörd markägare.

Stig-Åke Svenson

                                                                                       Lennart
Bratt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *